آنلاین

ساختار،تعاریف، مبانی و ماهیت شرکت های تجارتی با شرکت های مدنی متفاوت می باشند، لذا نظام حقوقی شرکت ها از منظرحقوق مدنی با نظام حقوقی شرکت ها از منظر حقوق تجارت متفاوت است؛ مطابق ماده 572 قانون مدنی، شرکت اینگونه تعریف شده است: شرکت عبارت است اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحوه اشاعه. که این تعریف به نوعی به مشارکت مشابه می باشد تا به شرکت به عنوان قرارداد با قالب شکلی مشخص و معین؛ درقوانین موخر ثبت شرکت های مدنی نیز پیش بینی شده است. لذا تفاوت های شرکت های مدنی با شرکت ها تجارتی از جمله اختیاری و یا قهری بودن مشارکت و یا ترکیب به شرح ذیل می باشد :
1. شرکت مدنی به صورت « اختیاری » می باشد مانند اجتماع حقوق مالکین در یک عقد یا قهری، در حالی که شرکت های تجارتی همیشه ارادی است و مبتنی بر قرارداد بین اشخاص است.
2. در شرکت تجارتی معمولاً هرگونه اقدام با نظر اکثریت قابل اقدام می باشد و عده از شرکاء می توانند تصمیماتی اتخاذ نمایند که برای سایر شرکاء نیز معتبر باشد. اما در شرکت های مدنی نظر همه شرکاء ملاک عمل می باشد و اکثریت یا اقلیت نمی توانند برای سایر شرکاء تکالیفی ایجاد نمایند.
3. در مورد شرکت مدنی طبق ماده 576 قانون مدنی طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرر بین شرکاء خواهد بود و در خصوص مشارکت قهری نیز تصمیمات با اخذ نظر به اتفاق آرا شرکاء است در حالی که در قانون تجارت برای هر یک از انواع شرکت ها مقررات خاص شکلی و ماهوی پیش بینی گردیده است.
4. رابطه بین اموال و آورده شرکت در شرکت های مدنی با شرکت های تجارتی متفاوت می باشد بطوری که در شرکت تجاری پس از تشکیل شرکت شرکاء نسبت با آورده خود حق عینی نداشته وصرفا تا میزان آورده در سرمایه شرکت شریک می باشند.
5. منظور از ایجاد شرکت های تجارتی کسب سود و تقسیم آن بین شرکاء است، در حالی که هدف شرکت مدنی همواره کسب سود نیست.
6. شرکت تجاری مشمول مقررات ورشکستگی است، ولی شرکت مدنی چنین نمی باشد.
7. در صورت طرح دعوی علیه شرکت مدنی، باید اسم تمام شرکاء به عنوان خوانده قید گردد، اما در صورت طرح دعوی علیه شرکت تجاری، نام شرکت به عنوان خواهده درج می گردد.
8. به دلیل استقلال دارایی شرکت تجاری از شرکاء ، اموال شرکت تجاری بابت دیون شرکاء قابل توقیف نیست و بالعکس.
9. در شرکت مدنی شراکت به صورت مدنی پایه دار نیست یعنی همیشگی نیست و هر یک از این مالکین می توانند به شراکت خودشان شخصاَ و بدون رضایت دیگر پایان بدهند. در حالی که در شرکت تجاری شراکت به صورت پایه دار بوده و خروج از شرکت تابع قوانین و مقررات است.
شایان ذکر است، مفهوم شرکت تجارتی با مفهوم بنگاه اقتصادی متفاوت می باشد. در اصطلاح علم اقتصاد بنگاه اقتصادی به مجموعه ای از عوامل تولید اطلاق می شود که تحت اقتدار یک شخص (کارفرما، صاحبکار، کارآفرین اقتصادی) به منظور کسب سود، کالایی را تولید می کند یا خدماتی را ارائه می دهد. بنگاه اقتصادی ممکن است فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ مالک آن نیز می تواند یک شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد و موضوع آن هم ممکن است تجارتی باشد یا غیر تجاری. بنگاه اقتصادی، چنانچه در قالب مؤسسه یا شرکت ثبت نشود، شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند از امتیازات آن بهره مند شود؛ بنگاه هایی که در قالب شرکت فعالیت می کنند می توانند مسئولیت خود را محدود نمایند. اما گاه صاحب بنگاه اقتصادی تنها یک نفر است و به تنهایی امکان تشکیل شرکت در قالب های مرسوم را ندارد و به همین دلیل قوانین تعدادی از کشورها، از جمله قانون 11 ژوئیۀ 1985 فرانسه که منجر به تغییر*مادۀ 1832 قانون مدنی این کشور شده است، اجازۀ تشکیل شرکت با یک شخص را تحت عنوان بنگاه اقتصادی تک شخص با مسئولیت داده است تا همۀ بنگاه های اقتصادی امکان فعالیت در قالب شخص حقوقی و محدود کردن مسئولیت خود را داشته باشد.
* ماده 1832 قانون مدنی فرانسه :« شرکت، عقدی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می کنند چیزی را به منظور تقسیم منافع احتمالی در شرکت بگذارند.» 

نظرات() 

پنجشنبه 25 مرداد 1397

ثبت شرکت پرورش دام و طیور

نویسنده: محسن فرپای   

جهت ثبت شرکت پرورش دام و طیور، اولین اقدام تعیین موضوع فعالیت شرکت است ، در واقع ابتدا باید مشخص کنیم که می خواهیم در کدام زیرشاخه پرورش دام و طیور فعالیت کنیم. لازم به یادآوری است ، موضوع شرکت متاثر از نوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظور تشکیل گردیده و ناظر به امور انتفاعی اعم از امور تجاری و غیر تجاری است.تعیین موضوع هر شرکت نشان دهنده ی هدف آن شرکت است.
موضوع شرکت باید به طور صریح و منجز، در اساسنامه ذکر شود.تاکید اساسنامه نسبت به تعیین موضوع شرکت در جهت شفافیت و تبیین وظایف، اختیارات و تکالیف مسئولین شرکت تفسیر می شود.بر این اساس هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت نمی توانند سرمایه شرکت را در فعالیت های غیر موضوعه بکار ببرند و یا در تصمیمات و اقدامات خود از حدود موضوع شرکت تجاوز کنند، در صورت تجاوز محل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت افراط و تفریط کلیه مدیران متضامناَ مسئول می باشند. به طور کلی، جهت ثبت شرکت پرورش دام و طیور می توان به موضوع  فعالیت های دامی از جمله گاو شیری و گوشتی ، نگهداری و خرید و فروش و پرواربندی دام سبک و سنگین اعم از گاومیش و پرورش هر نوع طیور ، آبزیان و شیلات اشاره کرد که متقاضیان می توانند پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح و تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان با رعایت قوانین جاری کشور اقدام به فعالیت نمایند.
پس از انتخاب موضوع فعالیت شرکت ، از اقدامات اولیه برای ثبت شرکت تصمیم گیری برای تعیین نوع شرکت می باشد.انتخاب نوع شرکت  به اهداف اعضا در آینده و نوع فعالیت افراد، میزان مسئولیت هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو بستگی دارد. از میان شرکت های هفت گانه قانون تجارت  ( شرکت های سهامی ، تضامنی ، نسبی ، با مسئولیت محدود ، تعاونی ، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی ) شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود در زمره متداول ترین شرکت های بازرگانی قرار دارند.  در ذیل ضمن توضیح راجع به شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود ، به مدارک و شرایط هر یک از این شرکت ها خواهیم پرداخت . خاطر نشان می شویم کلیه ی خدمات ثبتی شرکت ها به طور تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن توسط کارشناسان مجرب فکر برتر ارائه می گردد. برای این منظور کافیست با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.

    شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنان است. تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص نباید از سه نفر کمتر باشد.
شرکت های سهامی خاص ، به طور کلی محدودیتی برای فعالیت ندارند و قانونگذار شرکت سهامی را هر چند فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می نماید.
شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص به قرار ذیل است :
1-حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. ( 18 سال تمام )
2- حداقل سرمایه شرکت 1.000.000 ریال باشد.
3- در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
4- در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
5- سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.موسسین شرکت،نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند،مسوولیت تضامنی دارند.تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است،صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها، مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
6- اعضاء هیات مدیره باید حداقل از 2 نفر تشکیل گردد و اعضا و هیات مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و اعضا و هیات مدیره نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:
1- دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص،تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران
2- دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
3- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4- دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5- فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
6- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه ی شرکت آورده ی غیر نقدی باشد (اموال منقول و غیر منقول) ارائه ی تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتیکه اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه ی اصل سند مالکیت ضروری است.
7- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
8- کپی کارت ملی
توجه: کلیه شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

    شرکت با مسئولیت محدود

به موجب ماده 94 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود، و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
شرکت های با مسئولیت محدود محدودیت فعالیتی ندارند و می توانند در کلیه امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف فعالیت نمایند. در مجموع ، شرکت های با مسئولیت محدود برای موضوعاتی نظیر مواد غذایی ، آشامیدنی ، بهداشتی ، خرید ، فروش ، صادرات ، واردات و به طور کلی کلیه موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ندارند بسیار مناسند. در صورت نیاز به مشاوره در رابطه با موضوع فعالیت شرکت می توانید از مشاوران ما در ثبت شرکت فکر برتر راهنمایی بگیرید.

شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است :
به موجب ماده 94 قانون تجارت، حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود.( دارای سن قانونی 18 سال تمام ) هر دو عضو شرکت باید سهامدار باشند،حتی یک درصد.
در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد . ( م 109 ق. ت) هیات نظار مرکب از 3 نفر بوده که از بین شرکاء برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.
همچنین ، جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
1- دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2-  دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس
9- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
10-  اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
پس از تشکیل شرکت نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی، تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.

نظرات() 

اگر یک شرکت در یک کشور خارجی ثبت شده باشد و تصمیم به افتتاح شعبه یا نمایندگی  در ایران را داشته باشد

این کار از طریق ثبت  شعبه یا نمایندگی خارجی صورت می پذیرد.

 تفاوت شعبه با نمایندگی :

اگر یک شرکت خارجی در ایران شعبه ثبت نماید ، تمامی مدیران آن از طریق خود شرکت انتخاب می شوند و در هر زمانی که شرکت مادر بخواهد می تواند شعبه را منحل کند ولی نمایندگی از طریق عقد قرارداد می باشد که با یک شخص ایرانی (حقیقی یا حقوقی) انجام می شود و مدیر نمایندگی بیشتر اختیارات را برعهده دارد.

تفاوت دیگر این دو : یکی از واحدهای یک شرکت که می تواند در هر فاصله ای از شرکت اصلی خود ارائه خدمات و یا انجام فروش کند که میزان اختیاراتش هم توسط شرکت اصلی معین شده و تمامی مسائل حقوقیش هم بر عهده شرکت اصلی می باشد به این واحد شعبه گفته می شود, اما اگر شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل بخشی از وظایف شرکت خارجی را بر عهده داشته باشد و تمامی مسئولیت حقوقی نماینده بر عهده خودش باشد نمایندگی شرکت خارجی می باشد.

مدارک ثبت شرکت خارجی :

- درخواست کتبی شرکت

- کپی آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات ثبت شده ی آن

- آخرین گزارش تایید شده ی مالی شرکت

- گزارش اطلاعات شرکت

- اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت

- بیان ضرورت و دلایل ثبت شعبه در ایران

- تعیین نوع و حدود اختیارات در محل فعالیت

- چگونگی تامین منابع مالی برای اداره ی شعبه

- نیروی انسانی مورد نیاز خارجی و ایرانی

- اظهارنامه و تصدیق ثبت شرکت خارجی

- اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی

- ارائه ی تعهد نامه مبنی بر انحلال شعبه در صورت تشخیص لغو شعبه توسط مراجع ذی صلاح

- کلیه ی اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می شود ابتدا باید به تایید مراجع ذیربط و وزارت خارجه آن کشور دربیاید و سپس به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد بعد از آن ترجمه ی رسمی فارسی و مورد تایید اداره ی فنی دادگستری شده و در آخر به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه می شود.

مدارک لازم برای ثبت نمایندگی شرکت خارجی :

شخص حقیقی

ترجمه ی فارسی اسناد و مدارک زیر به همراه نسخه ی اصلی باید به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه شود:

-قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی

-شناسنامه

-آدرس محل سکونت نماینده و محل نمایندگی

-سابقه ی فعالیت متقاضی در ارتباط با قرار داد نمایندگی

-تصویر اساسنامه ی شرکت خارجی به همراه آگهی تاسیس و آخرین تغییرات درج شده در مراجع ذیربط

-بیان دلیل و ضرورت اخذ نمایندگی و گزارش فعالیت شرکت خارجی

-آخرین گزارش تایید شده ی شرکت خارجی

-در صورت عقد قرارداد ارائه ی معرفی نامه وزارت خانه ذیربط

-اظهارنامه ی ثبت شعبه ی شرکت خارجی

-تصدیق ثبت شرکت خارجی

-اختیارنامه ی نمایندگان شرکت خارجی

-کلیه ی اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می شود ابتدا باید به تایید مرجع ذیربط و وزارت خارجی آن کشور در بیاید و سپس به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد بعد از آن ترجمه ی رسمی فارسی و مورد تایید اداره ی فنی دادگستری شده و در آخر به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه می شود

شخص حقوقی:

-تصویر قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی

-تصویر اساسنامه شرکت متقاضی ثبت نمایندگی

-روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت

-روزنامه ی آگهی آخرین تغییرات ثبت شده در مورد مدیران

-ارائه سابقه شخص حقوقی در زمینه ی قرار داد

-آگهی تاسیس و اساسنامه شرکت خارجی مورد نظر برای نمایندگی و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط

-بیان دلیل و ضرورت اخذ نمایندگی و گزارش شرکت طرف نمایندگی

-آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت طرف نمایندگی

-آخرین گزارش تایید شده ی شرکت خارجی

-در صورت عقد قرارداد ارائه ی معرفی نامه وزارت خانه ذیربط

-اظهارنامه ی ثبت شعبه ی شرکت خارجی

-تصدیق ثبت شرکت خارجی

-اختیار نامه نمایندگان شرکت خارجی

-کلیه ی اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می شود ابتدا باید به تایید مرجع ذیربط و وزارت خارجی آن کشور دربیاید و سپس به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد بعد از آن ترجمه ی رسمی فارسی و مورد تایید اداره ی فنی دادگستری شده و در آخر به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه می شود.

نظرات() 

بر نحوه استفاده هیات مدیره از نقدینگی و دارایی های سهام داران در شرکت های سهامی نظارت بی طرفانه ای لازم است تا به مثابه چشم و گوش سهام داران عمل کند و تخلفات و تقصیرات احتمالی مدیران را به صاحبان سرمایه اطلاع دهد. مرجع نظارت در بخش هفت لایحه اصلاحی قانون تجارت " بازرسان قانونی " و در قانون تجارت مصوب سال 1311 " مفتش " نامیده شده اند.
به موجب ماده 144، مجمع عمومی باید حداقل یک بازرس اصلی را برای حداقل یک سال منصوب کند. تمدید دوره ماموریت بازرس قانونی طبق قانون تجارت بلامانع است.
قانون تجارت انتخاب چند بازرس قانونی برای تصدی این سمت را مجاز دانسته است، در این صورت اگر چه هر یک از این بازرسان می توانند مستقلاَ به تحقیق و بررسی بپردازند، لیکن وفق تبصره ماده 150 ، بازرسان مزبور می توانند مشترکاَ یک گزارش رسمی تهیه و به مجمع عمومی ارائه دهند، با این حق که دیدگاه های مختلف هر یک در گزارش مزبور منعکس گردد.
انتخاب بازرس قانونی، واجد اهمیت موضوعی است و در صورت غفلت از این موضوع و همین طور چنانچه بازرس به عللی قادر به ارائه گزارش نباشد یا از دادن گزارش امتناع ورزد هر ذی نفع می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای نصب بازس قانونی توسط دادگاه را تقدیم کند و وظایف مربوط به بازرس تا زمان انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی توسط فرد تعیین شده از سوی دادگاه انجام شود.
معمولاَ در دادگاه ها کارشناسان مالی و حسابداری به سمت بازرس قانونی اصلی و علی البدل طبق اساسنامه شرکت تعیین می شوند که باید توسط دادگاه به اداره ثبت شرکت ها نیز اعلام شود.
در مورد مشخصات و صلاحیت بازرسان قانونی در تبصره ماده 144 و ماده 242 " لایحه " ، مقررات ویژه ای وضع شده که تا قبل از قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، عملاَ رعایت نمی شد و بعضاَ اشخاصی با کمترین صلاحیت مالی و تخصصی به عنوان بازرس قانونی شرکت های سهامی انتخاب می شدند.

    چگونگی انتخاب حسابرس ازمیان حسابداران رسمی

پس از تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای بازرسان نیز عملاَ تا تصویب آیین نامه ضوابط چگونگی استفاده خدمات و گزارش های حسابداران رسمی مصوب 1379، این قانون اجرا نمی شد ولی پس از تصویب آیین نامه مزبور کلیه اشخاص حقوقی مندرج در ماده 2 آیین نامه اجرایی فوق الذکر مکلف به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شدند و نظارت و کنترل این امر نیز به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و سرممیزی مالیاتی مربوط به شخص حقوقی است.
سازمان حسابرسی نیز به عنوان تنها سازمانی که وظیفه ذاتی و ماهیتی آن انجام وظایف بازرس قانونی و حسابرس شرکت هاست در سال 1362 طبق قانون تشکیل سازمان حسابرسی ایجاد شد و شرکت های دولتی مکلفند این سازمان را به عنوان بازرس قانونی انتخاب کنند.
در صورت انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی نیازی به ارائه قبولی سمت سازمان فوق برای انجام وظایف بازرس قانونی وجود ندارد. وظیفه قانونی سازمان حسابرسی انجام وظایف بازرس قانونی شرکت هاست و بنابراین انتخاب بازرس علی البدل نیز موجبی ندارد.
اگر موسسات حسابداری رسمی به عنوان بازرس اصلی انتخاب شوند علاوه بر لزوم ارائه قبولی سمت ، لازم است بازرس علی البدل نیز انتخاب شود زیرا امکان سلب شرایط آنان از سوی مراجع تعیین کننده صلاحیت و رتبه و نیز انحلال و استعفای آنان وجود دارد.
همان گونه که در مقالات قبلی ذکر شد، در هیچ حالتی شرکت نباید بدون بازرس قانونی باشد و بنابراین انتخاب بازرس علی البدل نیز ضروری است.
هر چند ضوابط و دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار تهران حضور بازرس قانونی در مجامع عمومی شرکت ها را ضروری می داند ولی بنا به تبصره ماده 89 و ماده 150 " لایحه " حضور فیزیکی بازرس قانونی در جلسات مجامع عمومی الزامی نیست و آنچه ضرورت دارد گزارش و اظهارنظر بازرس قانونی است که می تواند توسط افراد دیگر قرائت شود.
با توجه به ماده 259 " لایحه " هیات مدیره شرکت باید بازرسان را به مجامع عمومی شرکت دعوت کنند اما حضور فیزیکی بازرس قانونی ضروری نیست و با ارسال گزارش و اظهارنظر به وظایف قانونی خود عمل کرده است. 

نظرات() 

پنجشنبه 4 مرداد 1397

تعریف اختراع

نویسنده: محسن فرپای   


هر قسم اکتشافات یا اختراع جدید د ر شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر دراین قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید ، مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده باشد . نوشته ای که در این مورد اداره ثبت تهران می دهد ورقه اختراع نامیده میشود.
هر کس مدعی یکی از امور  زیر باشد می تواند درخواست ثبت اختراع نماید :
-ابداع هر محصول صنعتی جدید.
-کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجود به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی .
ابداع در لغت به معنی اختراع و ایجاد چیزی تازه است . بنابر این وقتی کسی هر گونه محصولی با استفاده از فکر خود در در امر صنعت بوجود آورد، یک پدیده جدید بوجود آورده که دارای صفت تازه گر و نو بودن است ، پس می تواند تقاضای ثبت و حمایت آن اختراع را نماید.
بدین صورت یک وسیله جدید را کشف می نماید .
کلمه کشف در لغت به معنی نمودار ساختن و پرده برداشتن از چیزی که در پنهانی و خفا می باشد ، یا وسایلی که قبلاً موجود بوده ، به  روش جدیدی مورد بهره برداری جهت دستیابی به نتیجه جدید قرار می گیرد.

نظرات() 

برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که می گوید : ”  شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است” ، در شرکت سهامی ، سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده ، مبلغ اسمی سهام  وحتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد.
تجزیه سهم بدین صورت است که هر سهم ممکن است به چند قطعه معین که ” پاره سهم ” نامیده می شود ، تجزیه گردد.هر پاره سهم دارای ارزش معین بوده ولی فاقد حقوق مربوط به یک سهم می باشد و مجموع آن ها یک سهم را تشکیل می دهد.
ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید : ” شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود :
نوع اول – شرکت های سهامی عام هستند که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
نوع دوم- شرکت های سهامی خاص هستند که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.”

    موجبات انحلال شرکت سهامی :


موجبات انحلال در شرکت سهامی را می توان به طور کلی، در دو قالب گنجاند : ( م 200 ، 203 ل. ا. ق. ت )
1- ورشکستگی : که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است. ( ماده 200 ل. ا. ق. ت )
2- موارد غیر از ورشکستگی : که تابع مواد ل. ا. ق. ت می باشد. ( ماده 203 ل. ا. ق. ت )

    موارد انحلال شرکت سهامی :

این موارد از قرار ذیل است : ( ماده 199 ل. ا. ق. ت )
1- انتفاء موضوع شرکت : وقتی که شرکت برای انجام موضوع خاصی تشکیل شده باشد و آن را به پایان رساند یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
2- انقضاء مدت شرکت : وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید گردد.
3- ورشکستگی
4- در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده برای انحلال شرکت
5- در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر انحلال شرکت از سوی دادگاه
چه کسانی می توانند تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه بنماید ؟
اشخاصی که ذینفع باشند، می توانند تقاضای انحلال شرکت را بنمایند ، نه هر شخصی. ( ماده 201 ل. ا. ق. ت )

    موارد تقاضای انحلال شرکت سهامی از دادگاه

این موارد عبارتند از :
1- اگر تا یک سال پس از ثبت شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد. ( ماده 201 ل. ا. ق. ت )
2- اگر فعالیت های شرکت در مدتی بیش از یک سال متوقف شده باشد. ( ماده 201 ل. ا. ق. ت )
3- اگر مجمع عمومی عادی سالانه تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نگردد . ( ماده 201 ل. ا. ق. ت )
4- اگر سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره یا سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد. ( ماده 210 ل. ا. ق. ت )
5- وقتی که شرکت برای انجام موضوع خاصی تشکیل شده باشد و آن را به پایان رساند، ولی مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود یا رای به انحلال شرکت ندهد. ( م 199 و 201 ل. ا. ق. ت )
6- وقتی که شرکت برای انجام موضوع خاصی تشکیل شده باشد و انجام آن غیرممکن شده باشد، ولی مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود یا رای به انحلال شرکت ندهد. ( م 199 و 201 ل. ا. ق. ت )
7- وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، و مدت نیز قبل از انقضاء تمدید نگردد، ولی مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود یا رای به انحلال شرکت ندهد. ( م 199 و 201 ل. ا. ق. ت )
8- اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا مجمع رای به انحلال شرکت دهد یا آنکه اقدام به کاهش سرمایه کند. اگر هیات مدیره، مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نکند یا مجمع نتواند تشکیل گردد، برای مثال حد نصاب لازم حاضر نشوند یا مجمع تصمیم لازم را اتخاذ نکند، هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند. ( م 141 ل. ا. ق. ت )
9- اگر سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل قانونی ( یک میلیون ریال در سهامی خاص و پنج میلیون ریال در سهامی عام ) کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام شده یا شرکت به نوع دیگری تغییر یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه بخواهد . ( م 5 ل. ا. ق. ت )
آیا دادگاه می تواند قبل از صدور حکم انحلال، مهلتی برای رفع موجبات انحلال به شرکت بدهد ؟
از موارد فوق الذکر : ( ماده 202 ل. ا. ق. ت )
1- در مورد بندهای 1 ، 2 ، 3 و 4، دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و قانون صلاحیت اقدام دارند، مهلت متناسبی که از شش ماه تجاوز نکند می دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند.
در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت بدهد.
2- در مورد بندهای 5، 6 و 7 دادگاه بدون آن که مهلتی بدهد، حکم به انحلال صادر می کند.

    مرجع تعیین مدیر تصفیه در شرکت سهامی :

سوال آن است که تعیین مدیر تصفیه با چه مرجعی است ؟ در این خصوص باید توجه داشت که :
1- در صورتی که شرکت به واسطه اموری غیر از ورشکستگی منحل گردد :
_ در وهله اول اگر اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال می دهد، ترتیب دیگری مقرر نکرده باشند، امر تصفیه با مدیران شرکت است وگرنه امر تصفیه با همان اشخاصی است که توسط اساسنامه یا مجمع تعیین شده اند. ( ماده 204 ل. ا. ق. ت )
_ در مواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیرد، مدیر تصفیه را خود دادگاه نه شرکت، در ضمن صدور حکم انحلال شرکت تعیین خواهد نمود. ( ماده 205 ل. ا. ق. ت )
_ در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند، هر ذینفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه جدید را از دادگاه بخواهد، هر چند مدیر تصفیه اولی توسط خود شرکت تعیین شده باشد. ( ماده 205 ل. ا. ق. ت )
_ اگر مدیر یا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین شده اند، حاضر به قبول سمت خود نباشند، دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع می نماید، هر چند که شرکت ورشکسته نشده است. ( ماده 275 ل. ا. ق. ت )
2- در صورتی که شرکت به واسطه ورشکستگی منحل شود :
_ اگر اقامتگاه شرکت در شهرهایی باشد که اداره تصفیه در آن جا تشکیل شده است، امر تصفیه با اداره امور ورشکستگی است.
_ وگرنه با مدیر تصفیه ای می باشد که از سوی دادگاه تعیین می گردد.
3- در صورت بطلان شرکت :
_ دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می کند، در ضمن حکم خود مدیر تصفیه را تعیین می کند.
_ اگر مدیر یا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین شده اند، حاضر به قبول سمت خود نباشند، دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع می نماید.
سوال : عزل مدیر تصفیه با چه مرجعی است ؟ ( ماده 216 ل. ا. ق. ت )
همان مرجعی که مدیر تصفیه را انتخاب نموده است، حق عزل او را دارد.
سوال : تعیین حق الزحمه مدیر تصفیه با چه مرجعی است ؟ ( ماده 275 ل. ا. ق. ت )
جواب : با همان مرجعی که او را انتخاب نموده است.
سوال : برای شرکت های سهامی چند مدیر تصفیه باید تعیین گردد ؟
برخلاف اعضاء هیات مدیره که باید حداقل 3 نفر ( برای شرکت های سهامی خاص ) یا 5 نفر ( برای شرکت های سهامی عام ) باشند، مدیر تصفیه چنین شرطی ندارد و می تواند یک نفر یا بیشتر باشد.
نشانی مدیران تصفیه کجاست ؟ ( ماده 207 ل. ا. ق. ت )
1- اگر مرجعی که مدیر را تعیین کرده است، نشانی برای او تعیین کرده باشد، نشانی آن ها همان محل تعیین شده است.
2- در غیر این صورت نشانی آن ها همان نشانی مرکز اصلی شرکت است.

 

نظرات() 

پنجشنبه 4 مرداد 1397

قوانین طرح صنعتی

نویسنده: محسن فرپای   

 جزئی از قوانین و مقررات طرح صنعتی این است که در صورت کپی برداری می توان ادعای ضرر و زیان و توقیف اموال تولید شده پیروه قانون نمود.
ثبت شکل محصول یا همان طرح صنعتی به دو شکل صورت می گیرد : به نام شرکت
به نام شخص

مدارک مورد نیاز شرکت برای ثبت طرح صنعتی:

    کپی مدارک شناسائی مدیر عامل و دارندگاه حق امضاء
    کپی مدارک ثبتی شرکت (روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات ها..)

 ‎‎‎‎
طرح های صنعتی
از نظر این قانون‌، هرگونه تركیب خطوط یا رنگها و هرگونه شكل سه‌بعدی با خطوط‌، رنگها و یا بدون آن‌، به‌گونه‌ای كه تركیب یا شكل یك فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است‌. در یك طرح صنعتی تنها دسترسی به یك نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی‌باشد.
 طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است كه جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است كه ازطریق انتشار به طور محسوس و یا ازطریق استفاده به هرنحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا برحسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه‌ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.
اظهارنامه ثبت طرح صنعتی كه به اداره مالكیت صنعتی تسلیم می‌شود، همراه نقشه‌، عكس وسایر مشخصات‌ گرافیكی‌ كالا كه‌تشكیل‌دهنده طرح صنعتی هستند و ذكر نوع فرآورده‌هایی كه طرح صنعتی برای آنها استفاده می‌شود، خواهد بود.
اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، اداره مالكیت صنعتی می‌تواند نمونه واقعی یا ماكتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اظهارنامه مشمول هزینه مقرر برای تسلیم آن خواهد بود.
 ‎‎‎اظهارنامه باید در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردی كه متقاضی همان طراح نیست‌، اظهارنامه باید به همراه مدركی باشد كه ذی‌حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.
 این قانون درخصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است‌.
 دو یاچند طرح صنعتی را می‌توان در یك اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آن‌كه مربوط به یك طبقه‌بندی بین‌المللی و یا مربوط به یك مجموعه یا تركیبی از اجزاء باشد.  

نظرات() 

شرکت های خارجی در صورت به ثبت رسیدن می توانند در ایران شعبه یا نماینده گی زده و فعالیت کنند .این شرکت ها در صورتی می توانند در ایران نماینده گی یا شعبه به ثبت برسانند

که شرکتهای ایرانی نیز بتوانند همان فعالیت را در کشور انها به انجام برسانند .
نحوه و نوع فعالیت شرکتهای خارجی :
1-زمانیکه از یک شرکت خارجی کالایی را خریداری می کنیم ان شرکت موظف است در صورت بوجود امدن مشکل برای کالای خریداری شده ان را رفع کند  .اگر شرکتهای خارجی تصمیم گرفتند که کالا و محصولات خود را در ایران به فروش برسانند می توانند برای دادن خدمات در ایران شعبه یا نماینده گی به ثبت برسانند .
2-زمانیکه شرکتها ی ایرانی می خواهند با شرکتها ی خارجی کار کنند می توانند شعبه یا نماینده گی به ثبت برسانند .
3-شرکتهای خارجی که تصمیم به سرمایه گذلری در ایران دارند می توانند از روشهای زیر اقدام به این کار نمایند :
الف)شرکتهای خارجی می توانند با ثبت شرکت در ایران با افراد حقیقی یا حقوقی در ارتباط باشند و یا اینکه در شرکت های ایرانی سرمایه گذاری انجام دهند .
ب)شرکت های خارجی  طبق قانونی که در زمینه ی فعالیت تجاری در قانون ایران به ثبت رسیده می توانند با ارائه ی مدارک لازم در این زمینه به فعالیت بپردازند.
4-زمانیکه شرکت های فنی م مهندسی در ایران بخواهند به عنوان نماینده از طرف شرکت های خارجی به ارائه ی خدمات بپردازند میتوانند با ارائه ی مدارک مورد نیاز،در ایران نماینده گی یا شعبه به ثبت برسانند .
5-شرکت های خارجی برای صادر کردن محصولات کشاورزی ،صنایع دستی و ….به ایران باید شعبه یا نماینده گی به ثبت برسانند .
6-اگر شرکتهای خارجی بخواهند با ادارات دولتی کار کنند و به انها در زمینه ی حمل و نقل هوایی،کشتیرانی و…خدمات بدهند باید مجور داشته باشند  ویا اگر در زمینه ی بانکی نیاز به فعالیت داشته باشند باید از بانک مرکزی مجوزدریافت کنند .
*نماینده گی هایی که در ایران به فعالیت می پردازند زیر نظر شرکت اصلی فعالیت می کنند و اگر مشکلی پیش بیاید شرکت اصلی مسئول است .

شعبات خارجی چه وظایفی دارند ؟
1-اگر مراکزی که از انها مجوز گرفته شده تشخیص دهند که شعبه ی مورد نظر باید بسته شود ان شعبه انحلال می یابد .
2-هر یک از نماینده گی ها و شعب موظف هستند ظرف مدت چهار ماه از پایان سال مالی گزارشی از نحوه ی عملکرد شعبه به همراه صورت حسابهای مالی خود به سازمانهای مورد نظر ارائه دهند .
3- شعبا ت و نماینده گی هایی که در ایران فعالیت دارند توسط اشخاص حقیقی اداره می شوند این اشخاص باید ساکن ایران باشند .
نکته:فعالیت و مسئولیتهای شعبات و نماینده گی ها با هم متفاوت است ،میزان فعالیت و امتیازات شعبات توسط شرکت اصلی مشخص می شود و اگر در زمینه ی حقوقی به مشکل برخورد کردند مسئولیت ان بر عهده ی شرکت اصلی است .
در صورتیکه نماینده گی ها در زمینه ی حقوقی به مشکل برخوردند مسئولیت ان با خود نماینده گی است و فعالیت های نماینده گی به طور مستقل و جدا از شرکت های اصلی است .

 برای ثبت شرکت های خارجی باید مدارک زیر را تکمیل و ارئه دهید :
1-ابتدا باید برای ثبت شرکت تقاضای خود را به صورت مکتوب نوشته و ارائه دهید .
2-باید از اگهی که برای ثبت شرکت داده اید کپی تهیه نمایید و اگر تغیراتی در ان ایجاد شده را ذکر کرده و سپس ارئه دهید .
3- ارئه ی گزارشات مالی شرکت
4-باید گزارشی مبنی بر فعالیت های شرکت ارائه دهید که این گزارش ها شامل موارد زیر هستند :
الف )باید زمینه ی فعالیت ها ی شرکت را مشخص کنید
ب)بیان دلایل مبنی بر این که چرا می خواهند در ایران شعبه یا نماینده گی به ثبت برسانند .
ج)باید مشخص شود نیازهای مالی شرکت چگونه و از کجا تهیه می شود .
د)مشخص کردن افرادی که در شعبات کار می کنند چه ایرانی و چه خارجی .
ن)ارائه ی اظهار نامه و گواهی ثبت شرکت خارجی .
و)ارئه ی اختیار نامه .
ه)باید تعهد نامه ای پر شود مبنی بر این که اگر مراجع قانونی تشخیص دهند که شعبه ی مورد نظر باید بسته شود این کار را به انجام برسانند .
ی) همه ی مدارک مورد نظر ابتدا باید مورد تایید وزارت خارجه ی ان کشور قرار بگیرد و پس از ان به تایید سفارت ایران در ان کشور برسد و بعد مدارک به فارسی ترجمه شود و پس از تایید فنی اداره ی دادگستری به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه شود .
مدارک مورد نیاز شخص حقیقی برای ثبت نماینده گی

کلیه ی مدارک باید به فارسی ترجمه شود که شامل :
1- ابتدا باید با شرکتی که می خواهید از ان نماینده گی بگیرید قرار داد ببندید
2-ارائه ی شناسنامه
3-باید ادرس محل سکونت فردی که نماینده گی گرفته و همچنین ادرس نماینده گی بیان شود 4-اگر شخص در زمینه ی گرفتن نماینده گی سابقه ای داشته باشد باید بیان شود .
5-ارئه ی کپی اساسنامه ی شرکت  خارجی و اگهی تاسیس
6-ارئه ی دلایل کافی مبنی بر گرفتن نماینده گی و بیان کارها و فعالیت های شرکت خارجی
7-ارئه ی معرفی نامه از وزارت خانه
8- تایید ثبت شرکت خارجی
9-ارئه ی اختیار نامه ی شرکت خارجی
10-همه ی مدارک مورد نیاز باید توسط وزارت خارجه ی ان کشور تایید و سپس به تایید سفارت ایران  برسد .کلیه ی مدارک به فارسی ترجمه شده و به اداره ی دادگستری فرستاده می شود و در نهایت به اداره ی ثبت شرکتها ارئه می شود .

مدارک مورد نیاز شخص حقوقی برای ثبت شرکتها :
1- کپی قرار داد نماینده گی با شرکت خارجی
2-ارائه ی کپی اساسنامه ی شرکتی که می خواهد نماینده گی بگیرد
3-ارائه ی اگهی تاسیس شرکت
4-اگر تغیراتی در رابطه با مدیران شرکت ایجاد شده باید اگهی شود و ان اگهی ارائه شود
5-ارئه ی اساسنامه و اگهی تاسیس شرکت خارجی
6-ارائه ی دلایل گرفتن نماینده گی
7-شرکتی که می خواهد نماینده گی دریافت کند باید اخرین گزارش مالی خود را ارئه دهند
8-در صورت بستن قرار داد باید از وزارت خانه ی مورد نظر معرفی نامه ارائه دهید
9-اظهار نامه ی ثبت شرکت خارجی
10-تایید ثبت شرکت خارجی
11-اختیار نامه ی نماینده گان شرکت خارجی
12-همه ی مدارک مورد نظر ابتدا باید مورد تایید وزارت خارجه ی ان کشور قرار گیرد و پس از ان به تایید سفارت ایران در ان کشور برسد و بعد مدارک به فارسی ترجمه شود و  پس از تایید فنی اداره ی دادگستری  به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه شود .

نظرات() 

پنجشنبه 4 مرداد 1397

حقوق و تعهدات شرکا در شرکت

نویسنده: محسن فرپای   

هر یک از شرکا به هر میزانی که سهم الشرکه در شرکت دارند، این اختیار را دارند که سهم الشرکه خود را به فرد دیگری واگذار یا منتقل یا کنند. در صورتیکه شرکت نصف میزان سرمایه خود را از دست دهد، هر کدام از شرکا می توانند درخواست انحلال شرکت را از دادگاه داشته باشند. ولی با در نظر داشتن اینکه دادگاه دلایل وی را برای انحلال کافی و مورد قبول بداند. و همین طور شرکای دیگر، برای خارج شدن شخص مورد نظر از شرکت، موافق با دادن سهم الشرکه وی باشند. از دیگر حقوق شرکا در شرکت، استفاده از سود و زیان شرکت و  بازگرداندن سهم الشرکه می باشد.

نظرات() 

پنجشنبه 4 مرداد 1397

شرایط و مراحل ثبت شرکت لیزینگ

نویسنده: محسن فرپای   


جهت ورود به این مقاله در ابتدا به ارائه تعریفی از لیزینگ می پردازیم ،کلمه لیزینگ در فارسی مترداف کلمه اجاره دهی و اجاره داری است و بنا بر قانون ایران چارچوب این قرار داد معمولا اجاره به شرط تملیک تعریف می شود

که طی آن حق استفاده از دارایی برای  مدت معینی به اجاره گیرنده  (مستاجر ) واگذار و در پایان مدت قرار داد نیز مالکیت کامل و دارایی به اجاره گیرنده منتقل می شود . انتقال این اموال به متقاضیان از طریق  روش های مختلف عقد اجاره و یا فروش قسطی می باشد.
شرایط فروش در شرکت های لیزینگ نسبت به سایر روش های فروش اقساطی دارا مزایایی از قبیل : صرفه جویی در بکارگیری منابع مالی ،کاهش نرخ تورم ، قابلیت جایگزینی دارایی های جدید ، انطباق بهتر با شرایط و انتظار متقاضی می با شد .
در کشور ایران در حال حاضر تعداد زیادی  شرکت لیزینگ ثبت شده است که اکثر آنها درزمینه صنعت خودرو فعالیت دارند. هدف از تاسیس این شرکت ها، بهینه سازی ارائه محصولات می باشد .
انواع روش‏های لیزینگ : 1- لیزینگ سرمایه ای 2- لیزینگ عملیاتی
لیزینگ سرمایه ای :که به آن اجاره اعتباری هم گفته می شد که با عقد اجاره به شرط تملیک مندرج درقانون عملیات بانکی بدون ربا مشابهت کا مل دارد و تنها تفاوت ان شرط اختیار در لیزینگ سرمایه ای یا اجاره اعتباری است .
 لیزینگ عملیاتی : در این نوع لیزینگ معمولا 100 درصد بهای مورد اجاره توسط موجر تامین میشود در این روش قرارداد با مستاجر صرفا به قصد بهره برداری و بر خورداری از حق انتفاع کالا منعقد می شود و در پایان مدت قرار داد ، مورد اجاره دقیقا به موجر پس داده می شود.

ثبت شرکت های لیزینگ
تاسیس و ثبت فعالیت شرکت های لیزینگ در چار چوب مفاد دستور العمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ (واسپاری) است .
به موجب دستور العمل نامبرده ثبت شرکت لیزینگ مستلزم اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی می باشد . شرکت های لیزینگ تنها می توانند در قالب شرکت سهامی به ثبت برسند و موسسات اعتباری و یا واحد تابعه موسسه اعتباری ، صرفا مجاز به تاسیس و یا تملک سهام در یک شرکت لیزینگ می باشند (ایجاد شعبه و یا نمایندگی توسط لیزینگ بلامانع است)

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی
1- تقاضای تاسیس
2-تکمیل پرسشنامه بانک مرکزی
3-نسخه ای از اساسنامه و صورت های مالی سه سال گذشته اشخاص حقوقی متقاضی
4-اساسنامه و برنامه عملیاتی پیشنهادی
5-صورتجلسه هیات موسس
6-نام و مشخصات و میزان تحصیلات موسسین با ذکر میزان سرمایه در شرکت لیزینگ ، به ضمیمه مدارک مثبته
7-نام و مشخصات ، میزان تحصیلات ، سابقه فعالیت و سمت های قبلی اعضای هیات مدیره ، پیشنهادی به ضمیمه مدارک مثبته
8-گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موسسین
9-تعهد نامه هر یک از موسسین مبنی بر صحت اظهارات ، مدارک و مستندات تسلیمی
10-سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی

 شرایط و مدارک مورد نیاز برای اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل ( بنا بر ماده 8)
– دارا بودن تابعیت ایران برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل
– داشتن صلاحیت فردی بنا بر تشخیص مراجع ذی ربط  
– نداشتن سابقه محکومیت کیفری  
–نداشتن منع عضویت در هیات مدیره، یا مدیر عاملی موسسات اعتباری ناشی از محکومیت کیفری
–نداشتن منع تصدی عضویت در هیات مدیره یا مدیر عاملی موسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانک ها  
– نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور
– نداشتن بدهی غیر جاری به موسسات اعتباری
– دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط به تشخیص بانک مرکزی  
– برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل و اکثریت اعضای هیات مدیره  
– داشتن صلاحیت تخصصی مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل پیشنهادی
طبق ماده 9 شرکت لیزینگ هنگام معرفی اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل به بانک مرکزی مدارک مانند : پرسشنامه تکمیل شده با نک مرکزی ، صورت جلسه مجمع عمومی ، گواهی عدم سو پیشینه کیفری ، ارائه تعهد نامه مبنی بر صحت اظهارات ، مدارک و مستندات تسلیمی و عدم شمول قانون ، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ، سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی
در انتها در رابطه با سرمایه اولیه این نوع شرکت باید اشاره نماییم ، حداقل سرمایه لازم جهت تاسیس و فعالیت شرکت لیزینگ مبلغ 100 میلیارد ریال تعیین گشته است .و باید به صورت نقد و پول رایج کشور پرداخت شود .

نظرات() 

پنجشنبه 4 مرداد 1397

چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

نویسنده: محسن فرپای   


اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم، مکلفند صورت های مالی نهایی خود را با رعایت استاندارد حسابداری شماره یک که از طرف مراجع ذیربط اعلام گردیده و لازم الاجرا می باشد، تهیه و تنظیم نمایند. تبصره- اشخاص یاد شده مکلفند صورت های مالی نهایی خود را بر اساس آخرین استاندارد حسابداری که از طرف مراجع ذیربط اعلام می شود، تهیه و تنظیم نمایند.

ماده 19-مشمولین بند ب ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مکلفند حساب درآمد و هزینه سال مالی خود که حداقل نشان دهنده فروش کالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خرید کالا، هزینه استهلاک دارایی ها و جمع سایر هزینه ها در ستون هزینه باشد را با درج نتیجه عملیات ( سود یا زیان) تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره- مودیان یاد شده می توانند موجودی کالای فروش نرفته در پایان سال مالی را جز و اقلام هزینه سال خرید منظور نمایند.

نظرات() 

پنجشنبه 4 مرداد 1397

ثبت شرکت تعاونی کشاورزی

نویسنده: محسن فرپای   

شرکت تعاونی چیست ؟
افرد با هدف بهتر کردن وضع اقتصادی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و شرکت تعاونی را تاسیس می کنند ،در این نوع شرکتها 51% سرمایه توسط اعضای تعاونی تامین می شود .برای افزا یش سرمایه بانکها ،شهرداری ها و سازمانها و…با دادن وام های بدون بهره ،مشارکت ،مزارعه و…به تعاونی ها کمک می کنند .

در تعاونی ها افراد از امتیازات مساوی برخوردارند وبا یکدیگر همکار هستند و بر هم ارجعیت ندارند .
شرکت های تعاونی هم تراز با شرکت های تولیدی قرار می گیرند .
نکاتی درباره ی تشکیل شرکت های تعاونی :
الف )افرادی که قصد تاسیس شرکت تعاونی را دارند باید تابعیت ایران داشته باشند
ب)سو سابقه نداشته باشند و از نظر قانونی منعی برای انها وجود نداشته باشد
ج)باید برای عضویت در شرکت های تعاونی  در خواست خود را به صورت مکتوب ارائه دهند
د)افراد باید قوانین و مقررات مربوط به شرکت تعاونی را رعایت کنند و نسبت به شرکت تعاونی متعهد باشند

برای تشکیل شرکتهای تعاونی چه شرایطی نیاز است ؟
1- افراد نباید  عضو شرکت های تعاونی که فعالیت مشابه با این شرکتها را دارند باشد
2-برای تشکیل شرکت های تعاونی در ابتدا به حداقل هفت نفر عضو نیاز است
3-پس از اینکه شرکا و اعضای شرکت مشخص شدند باید جلسه مجمع عمومی تشکیل شود
4- جلسه ی مجمع عمومی ،  هیئت رئیسه  که شامل سه نفر هستند را  انتخاب می کنند
5-برای تشکیل شرکت تعاونی باید از اداره ی جهاد کشاورزی مجوز گرفته شود
6- پس از اینکه تشکیل شرکت کشاورزی از طرف اداره ی جهاد مورد موافقت قرار گرفت ،برای انتخاب هیئت موسس از افرادی که شرایط عضو شدن را دارند دعوت می شوند سپس این افراد مدارک خود را به هیئت موسس داده و هیئت موسس این مدارک را بررسی می کنند و افرادی که واجد شرایط هستند را قبول می کنند
7-زمانیکه شرکت تعاونی بخواهد جلسه ی مجمع عمومی عادی تشکیل دهد این کار را از طریق انتشار در روزنامه انجام میدهند و از افراد دعوت می کنند
8-مدارک لازم برای ثبت شرکت در وزارت تعاون توسط هیئت مدیره تکمیل و تحویل این وزارت خانه داده می شود
9-شرکتهای تعاونی که دارای موضوعاتی مشابه هستند می توانند با یکدیگر ادغام شوند
10-برای ادغام شرکت های تعاونی کلیه ی اعضا باید در طول مدت یک ماه نظر خود را به صورت مکتوب به شرکت تعاونی و سازمان تعونی روستا ئی بیان کند

برای تشکیل شرکت های تعاونی چه مدارکی نیاز است ؟
1-3قطعه عکس
2-باید شناسنامه ، کارت ملی ،مدرک تحصیلی ،و برای اقایان کارت پایان خدمت کپی برابر اصل شود
3- باید گواهی مبنی بر نداشتن سو پیشینه ارائه شود
4-ارائه ی مجوز گرفته شده از اداره ی جهاد کشاورزی
5-ارئه ی دو نسخه اساسنامه
6-ارئه ی دعوت نامه ی تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
7-باید کلیه ی سرمایه ی به صندوق تعاون شرکت داده شود
8-باید لیست افرادی را که در اولین مجمع عادی شرکت کرده اند تهیه و به امضای حاضرین برسد
9-باید رئیس ، نائب رئیس ،و منشی هیئت مدیره انتخاب و صورت جلسه ی انها تهیه شود 10-باید اعضایی که حق امضا دارند مشخص شوند
11-تشکیل اولین مجمع عمومی برای انتخاب اساسنامه ،هیئت مدیره و بازرس

نظرات() 


صاحب علامت می تواند اجازه استفاده از علامت را به شخص ثالثی اعطا نماید . این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجازه نامه مربوطه، در ایران به ثبت رسیده باشد .
تذکر :
در مواردی که اجازه استفاده از علامت تجارتی به امضای صاحب علامت و شخص استفاده کننده رسیده باشد ثبت اجازه نامه مذکور با تقاضای کتبی صاحب علامت یا نماینده مجاز او یا استفاده صورت خواهد گرفت .

نظرات() 

پنجشنبه 4 مرداد 1397

ثبت شرکت خدماتی نظافتی

نویسنده: محسن فرپای   

 شرکتهای خدماتی نظافتی که به منظور خدمات رسانی منازل ،شرکتها و سازمانها تشکیل شده اند .

در این شرکتها از افرادی استفاده می شود که در زمینه ی کارهای نظافتی تجربه داشته باشند و بتوانند این کارها را به نحو احسنت انجام دهند .همچنین این شرکتها برای به ثبت رسیدن نیاز به سرمایه ی زیادی ندارند و افرادی که تحصیلات متوسط هم دارند می توانند نسبت به تاسیس این گونه شرکتها اقدام کنند .

برای ثبت شرکت خدماتی نظافتی چه شرایطی نیاز است ؟
1- برای تشکیل این گونه شرکتها حداقل به دو نفر عضو نیاز است
2-تقریبا 20 روز کاری برای ثبت این شرکتها زمان نیاز است
3-سرمایه ی اولیه برای تشکیل این گونه شرکتها 100 هزار تومان است
4- برای تشکیل شرکتهای خدماتی در ابتدا باید 35% سرمایه را نقدا پرداخت کنند

برای ثبت شرکتهای خدماتی نظافتی چه مدارکی نیاز است ؟
1-تکمیل دو نسخه ی شرکت نامه ی شرکت خدماتی
2- گرفتن فرم مبنی برثبت شرکت خدماتی
3-ارائه ی روزنامه ی رسمی که اگهی ثبت شرکت دران به ثبت رسیده باشد
4- اعضای هیئت مدیره نباید هیچ گونه سو سابقه ای داشته باشند و گواهی عدم سو پیشینه را ارائه دهند
5-برای ثبت شرکتهای خدماتی نیاز به پرداخت هزینه هایی است که مبلغ ان توسط حسابداری اداره ی ثبت محاسبه و اعلام می شود
6-دو نسخه اساسنامه ی شرکت به امضای همه ی اعضا برسد و مهر شرکت به ان خورده باشد
7-تکمیل دو نسخه تقاضا نامه ی شرکت خدماتی
8-باید از جلسه ی مجمع عمومی هیئت مدیره و موسسین صورت جلسه تهیه شود و به امضا مدیران ،سهامداران و بازرسین برسد
9-کپی برابر اصل شده ی کارت ملی و شناسنامه ی  اعضای هیئت مدیره ،بازرسین و همه ی سهامداران

ثبت شرکت خدماتی چه مراحلی دارد ؟
1-تکمیل فرم ها ی ثبت شرکت و امضا همه اعضا
2-فرم صورت جلسه ی موسسین پس از تکمیل باید به امضا شرکا برسد
3-اساسنامه ی شرکت باید به امضا شرکا برسد
4-برای انتخاب نام شرکت باید دقت کرد که این نامها قبلا انتخاب نشده باشند و بر خلاف موازین اسلامی نباشد
5-اگر موضوع فعالیت شرکت نیاز به مجوز داشته باشد باید از مراجع ذی صلاح مجوز گرفته شود
6-اگر مدارک ارائه شده به اداره ی ثبت کامل باشد باید برای پرداخت هزینه های ثبتی به حسابداری مراجعه کرده و مسئول حسابداری با توجه به سرمایه ی موسسه برای شخص متقاضی حق ثبت را  تعیین می کند و سپس شخص برای پرداخت حق ثبت به بانک مراجعه می کند
7- پس از اینکه کل هزینه های حق ثبت پرداخت شد باید فیش به ممیزی مربوطه ارئه شود تا دستور ثبت صادر شود
8-کل مدارکی که توسط شخص به اداره ی ثبت ارئه شده توسط کارشناس مورد بررسی قرار می گیرد تا هیچ گونه نقصی در مدارک وجود نداشته باشد و در صورت وجود اشتباه در مدارک به شخص اعلام می شود تا نسبت به رفع ان اشتباهات اقدام کند
9-وقتی مدارک تکمیلی به امضا رئیس رسید مدارک توسط کارشناس به شخص متقاضی داده می شود تا در روزنامه ی کثیر الانتشار به چاپ برسد
10-پس از دادن اگهی تاسیس باید در دبیر خانه مهر و امضا شود و به ان شماره داده شود که پس از پایان این مراحل شرکت  شما به ثبت رسیده است .

نظرات() 

دوشنبه 11 تیر 1397

سایتهای برتر

نویسنده: محسن فرپای   


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 

نظرات()